ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések, szerződési feltételek hatálya.

1/1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) a www.printerwebshop.hu és aloldalait (továbbiakban: „Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (továbbiakban: „Felhasználó” együttesen „Felhasználók”, illetve „Felhasználás”) vonatkozó szabályokat, továbbá a Rendszeres Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 47., Cégjegyzékszám: 13-09-229423, Adószám: 22740175-2-13 (továbbiakban: „Rendszeres Kft.”, illetve „Szolgáltató”) által, a távóllévő szerződő felek között szerződések szabályai szerint kötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) és minden más szerződés alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelekre, vevőkre, viszonteladókra, üzleti partnerekre (a továbbiakban: „Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. Ezen feltételek a honlap összes aloldalára érvényesek.

1/2. A Honlap üzemeltetője a Rendszeres Kft. A Rendszeres Kft. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, amely nyomtatókellékek, nyomtatástechnikai termékek, alkatrészek, informatikai eszközök, irodaszerek (a továbbiakban együttesen: ”Nyomtatókellékek” vagy ”Termék(ek)”) kereskedelmével is foglalkozik.

1/3. A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2023. március 1. napja. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

1/4. A Rendszeres Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. A Rendszeres Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadók.

2. A felhasználásra vonatkozó feltételek.

2/1. A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlap a Rendszeres Kft. által üzemeltett és karbantartott, a Rendszeres Kft. által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. A Rendszeres Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Felhasználó számára elérhető. A Rendszeres Kft. különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.

2/2. A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Rendszeres Kft.-t megilleti a jog, hogy a Honlapot és annak tartalmát a Rendszeres Kft. arculatába, profiljába illő, a témájában, tartalmában, minőségében a Rendszeres Kft. üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel, azok imidzsével összeillő módon alakítsa ki. A Rendszeres Kft. jogosult kialakítani a Honlap arculatát, kép- és színvilágát.

2/3. A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (a továbbiakban: ”Tartalmi és formai elemek”) a Rendszeres Kft. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek vagy olyan elemek, melyek használatára és felhasználására a Rendszeres Kft. jogosult.

2/4. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi és formai elemeket csak a Rendszeres Kft. előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, feldolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapon elhelyezett képeket, jeleket, képi, formai elemeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, továbbá a jelen ÁSZF vagy a Honlapon található GDPR adatvédelmi tájékoztató/nyilatkozatok (a továbbiakban: ”ANY”) és/vagy ÁSZF részét vagy egészét másolni, a Honlap működését zavarni, a Honlap tartalmát módosítani (a továbbiakban együttesen és külön-külön: ”Jogsértés”). A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy Jogsértés esetén büntetést (a továbbiakban: ”Büntetés”) köteles fizetni. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Büntetés összegét a Rendszeres Kft. írásos (e-mail, postai levél) felszólításának átvételét követő 7, azaz hét naptári napon belül banki átutalással teljesíti a Rendszeres Kft. OTP Banknál vezetett 11709057-21450596-00000000 számú bankszámlájára. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Jogsértést az erről való értesítést követő 1, azaz egy napon belül megszünteti, így a Honlapról átvett Tartalmi és formai eleme(ke)t, így különösen szöveget vagy képet az adott online vagy egyéb felületről a fenti határidőn belül eltávolítja, megsemmisíti, továbbá tartózkodik az újabb Jogsértéstől. A Büntetés mértéke 100.000,- Ft, azaz százezer forint / kép, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / egyéb formai elem (pl. logó, vízjel, stb.) eltávolítása, másolása, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / tartalmi elem (pl. szövegrész, bekezdés) jogsértő felhasználása, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / minden egyéb, fent nem meghatározott jogszerűtlen felhasználás. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen bekezdésben foglalt Büntetések a Jogsértés súlyával összegszerűségükben is arányban állnak. A Felhasználó, valamint az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Büntetés a jelen pontban foglalt határidőben történő megfizetésének elmulasztása polgári és adott esetben büntetőjogi következményekkel járhat, így különösen tudomásul veszi, hogy a Rendszeres Kft. a fizetési határidő eredménytelen letelte esetén haladéktalanul fizetési meghagyást indít a jogsértővel szemben. A jogérvényesítés jogának nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy a Rendszeres Kft. a jogérvényesítésről vagy ezen jogának gyakorlásáról lemondott (jogfenntartás).

2/5. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Rendszeres Kft. kizárólagos jogosultja a www.facebook.com/printerwebshop oldalnak (a továbbiakban: ”Facebook oldal” vagy Közösségi oldal”). A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Közösségi oldalra a Rendszeres Kft. által feltöltött bármely kép (a továbbiakban együttesen: ”Feltöltött képek”) a Rendszeres Kft. kizárólagos tulajdonában vagy használatában áll. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Közösségi oldalra és a Feltöltött képekre a jelen 2. fejezetben meghatározott szabályok értelemszerűen irányadók.

2/6. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználó vagy az Ügyfél által a Közösségi oldalon közzétett bármely szöveges vagy képi üzenetet a Rendszeres Kft. jogosult felülvizsgálni és a sértő üzenetet (a továbbiakban: ”Sértő üzenet”) eltávolítani. Sértő üzenetek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: a Rendszeres Kft. versenytársainak népszerűsítésére irányuló üzenetek; a Rendszeres Kft. jó hírnevének csorbítására irányuló üzenetek; a mások etnikai, nemzeti, vallási, nemi, szexuális hovatartozás miatti, és egyéb társadalmi csoporthoz tartozás miatti okból történő kirekesztésére irányuló üzenetek; trágár, sértő, lealacsonyító üzenetek; szexuális tartalmú üzenetek; a Rendszeres Kft. vagy mások személyiségi jogait egyéb módon sértő üzenetek. A Rendszeres Kft. jogosult továbbá a Közösségi oldalon a Rendszeres Kft. szolgáltatásával kapcsolatos azon panaszokat törölni, amelyek rendezésére a jelen ÁSZF 8. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni.

2/7. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja. A Rendszeres Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap használata során a Felhasználót és az Ügyfelet ért esetleges károkért. A Rendszeres Kft. nem felelős a Felhasználók és az Ügyfelek által a Honlap használata során egymásnak okozott károkért. A Rendszeres Kft. nem tartozik felelősséggel a Felhasználók és az Ügyfelek által tanúsított magatartásért. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Felhasználás vagy a Szerződés megkötése során jogellenes cselekményt folytat a Honlapon vagy ennek gyanúját kelti, a Rendszeres Kft. jogosult, egyben köteles együttműködni az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése és kivizsgálása céljából.

2/8. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Rendszeres Kft. a Honlapon kívüli más, nem a Rendszeres Kft. által üzemeltetett holnapokra (a továbbiakban: ”Külső holnap”) mutató kapcsolódási pontokat, ún. linkeket helyezhet el. A Rendszeres Kft. nem vállal felelősséget a Külső honlapokon elhelyezett tartalmakért, a Külső honlapot működtető harmadik személyek cselekményeiért és a Külső holnap által a Felhasználót és az Ügyfelet esetlegesen ért károkért.

2/9. A Rendszeres Kft. a Honlap üzemeltetése során a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével jár el. Ha a Honlap Felhasználása a Felhasználó vagy az Ügyfél saját állama szerinti jogszabályokba ütközik, a Felhasználót vagy az Ügyfelet ebből ért kárért a Rendszeres Kft. nem tartozik felelősséggel.

3. A szerződésekre vonatkozó általános feltételek

3/1. A jelen ÁSZF 2-8. fejezeteiben foglalt rendelkezések valamennyi, a Rendszeres Kft. mint eladó és az Ügyfél mint vevő (a továbbiakban: ”Vevő”, a Rendszeres Kft. és a Vevő a továbbiakban együttesen: ”Felek”) által kötött Szerződésekre vonatkoznak. A Szerződések alapján a Rendszeres Kft. a tulajdonában álló egy vagy több Termék vagy tulajdonjogát ellenérték fejében adásvétel jogcímén ruházza át a Vevőre, a Szerződés(ek) tárgyát a Termék(ek) képezi(k). A Rendszeres Kft. úgy nyilatkozik, hogy a Termék(ek) forgalmazójaként és/vagy tulajdonosaként jogosult a Termékeket a Vevőnek adásvételi jogviszony keretében értékesíteni. A Rendszeres Kft. továbbá úgy nyilatkozik, hogy a Termék(ek) nem képezik harmadik személy tulajdonát, a Termékek per-, teher- és igénymentes ingóságok. A Termék(ek) a Honlapon szereplő tulajdonságai csupán tájékoztató jellegűek, a Termék(ek) konkrét tulajdonságait a Termék címkéje tartalmazza. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadók a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: ”Szerződésmódosítás”) is. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Rendszeres Kft. jogosult olyan Termékekre is szerződést kötni, amelyek a Szerződés megkötésének a pillanatában még nem képezik a Rendszeres Kft. tulajdonát.

3/2. A szerződéskötés nyelve a magyar. A Felek megállapodnak, hogy egymással elsődlegesen írásban kommunikálnak. A Felek kizárólag a levél formában postai úton, valamint az e-mailes úton és a Facebook oldalon keresztül történő kommunikációt tekintik írásbelinek. A Rendszeres Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy kizárólag a info@rendszeres.hu e-mail címre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak. A Felek megállapodnak, hogy jognyilatkozataikat kizárólag írásban, valamint a Honlapon keresztül biztosított egyéb elektronikus úton jogosultak megtenni.

3/3. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést – természetes személy Vevő esetén – a legalább a 14. életévét betöltött Vevő köthet. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő (a továbbiakban: ”Korlátozottan cselekvőképes kiskorú”) szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) 2:12. §-a az irányadó. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, melyet a 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megköthet. A 14. életévét be nem töltött Vevő cselekvőképtelennek minősül, ezért érvényesen kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a Rendszeres Kft. észleli, hogy Szerződést arra nem jogosult személy kíván kötni vagy kötött, jogosult a jelen pontban foglalt feltételek fennállásának igazolására felszólítani a Vevőt és amennyiben a Vevő a felszólításnak nem tesz hitelt érdemlően eleget, a Szerződés megkötését a Rendszeres Kft. bármikor megtagadhatja. A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések alapján jogosult a Szerződést megkötni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése esetében a Szerződés érvénytelenségének a bizonyítása őt terheli. Érvénytelen szerződés esetében a Rendszeres Kft. a Ptk. 6:115. §-a alapján jogosult az érvénytelen szerződéskötésből eredő járulékos igényeit (így különösen a felmerült költségeket és károkat) a Vevővel szemben érvényesíteni.

3/4. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szerződést – természetes személy Vevő esetén – indoklás nélkül kizárólag a Szolgáltatónak címzett elektronikus levélben van lehetősége felmondani a 3/2. pont szerint. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a csomag átvételének megtagadása vagy elmulasztása nem minősül vásárlástól való elállásnak.

3/5. A Vevő általi csomag átvétel elmulasztása/megtagadása Szerződésszegésnek (a Teljesítés megtagadásának) minősül. Szerződés megszegése esetében a Rendszeres Kft. a Ptk. 6:115. §-a alapján jogosult a megszegett szerződéskötésből eredő járulékos igényeit (így különösen a felmerült költségeket és károkat) a Vevővel szemben érvényesíteni. Ebben az esetben a Szolgáltató jogosult felmondani a Szerződést, és az oda-vissza szállítás költségét kártérítésként követelni. Ha a Vevő előre fizette ki a rendelésének szerződés szerinti összegét, akkor a számla ellenértékét a Szolgáltató a szállítási díj levonásával fogja visszafizetni a Vevő részére.

3/6. A Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató jogosult megtagadni a további Szerződések megkötését, amennyiben a T. Vevő az előző csomag(ok) átvételét megtagadta/elutasította így az előző Szerződéseit megszegte a Szolgáltatóval szemben, így a Szerződés megkötését a Rendszeres Kft. bármikor megtagadhatja.

4. A szerződések megkötésének menete.

4/1. A Felek a Honlapon található, a Honlap aloldalát képező webáruházon (továbbiakban: ”Webáruház”) keresztül kötik meg a Szerződést. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy szerződéskötésre a Webáruházon keresztül van lehetősége, e-mailben vagy telefonon vagy facebook üzenetben a Rendszeres Kft. kifejezett elfogadó nyilatkozata esetén van lehetősége. Egyéb elektronikus módon, faxon vagy személyesen szerződéskötésre nincs lehetőség. Szerződéskötésre regisztrációval vagy regisztráció nélkül (továbbiakban: ”Vásárlási mód”) van lehetőség. A Webáruházban történő szerződéskötés során a regisztráltan megadott adatokat a Vevő bármikor megváltoztathatja, módosíthatja a Honlapon található Fiókom menüpontban. A Vevő a megvásárolni kívánt Terméke(ke)t a Webáruház felületén a darabszám kiválasztása után a kosárba helyezi, a ’kosárba teszem’ gombra történő kattintással. E-mailben vagy telefonon vagy facebook üzenetben történő rendelés esetén a Vevő köteles megadni teljes nevét, a szállítási címet (a továbbiakban: ”Szállítási cím”), a Termék(ek) nevét / cikkszámát és darabszámát. A Webáruházban a Vevő a ’kosár megtekintése’ gombra, vagy a felső menüsor jobb szélén a kosár ikonra kattintással a vásárlás során bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát, illetve azt módosíthatja. E-mailben vagy telefonon vagy facebook üzenetben történő rendelés esetén a Vevő a rendelését kizárólag e-mailben módosíthatja. A Webáruházban a Vevő a Termék kosárba helyezése után tovább folytathatja a vásárlást. A Vevő a Termék(ek) kiválasztását követően megadja a Szállítási címet. A rendelés véglegesítése előtt a Vevő a ’ Tovább a pénztárhoz’ gombra kattintással a Pénztár oldalon kiválaszthatja a Fizetési módot (a továbbiakban: ”Fizetési mód”), valamint köteles a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatok megadására/ellenőrzésére, továbbá jogosult az esetlegesen hibásan bevitt számlázási és/vagy szállítási adatok megváltoztatására. A Webáruházban a Megrendelés véglegesítésére és a Szerződés megkötésére a Vevőnek a ’megrendelés elküldése’ gombbal van lehetősége. A Vevő köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. A Rendszeres Kft. és a Vevő között az adásvételi jogviszony a Fizetési mód, valamint a Vevő adatainak megadását/ellenőrzését követően, a ’megrendelés elküldése’ gombra kattintással (a továbbiakban: ”Megrendelés”)jön létre. E-mailben vagy telefonon vagy facebook üzenetben történő rendelés esetén a Megrendelés akkor jön létre, amikor azt a Rendszeres Kft. írásban (e-mail vagy facebook üzenet) visszaigazolta a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiválasztott Fizetési módtól, illetve az általa megadott Szállítási címtől való eltérésre a Megrendelés létrejöttét követően nincs lehetőség. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Rendszeres Kft. kizárólag Magyarország területén megjelölt Szállítási címre köteles a Terméket kiszállítani, ezért a Vevő a Megrendelés során érvényesen csak belföldi Szállítási címet adhat meg. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Rendszeres Kft. jogosult a külföldi szállítási címhez kapcsolódó megrendelést – akár a Vevő külön értesítése nélkül is – törölni. Ha a Vevő jogi személy adatait adja meg a Megrendelés során, a jogi személy minősül a Vevőnek. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Rendszeres Kft. jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Az adatok valódiságának bizonyításával felmerült költségek a Vevőt terhelik. A Rendszeres Kft. a Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Vevőnél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem felel. A Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Rendszeres Kft.-nél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Vevő tartozik felelősséggel. A Rendszeres Kft. nem tartozik felelősséggel a Vevőt ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Vevő a jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi. A Vevő tudomásul veszi, hogy az érvényesen létrejött Szerződés alapján a Feleket a jelen ÁSZF-ben és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelő jogok és kötelezettségek terhelik. A regisztráció Vevő általi törlése nem érinti a már elküldött Megrendeléseket, illetve a megkötött adásvételi jogügylete(ke)t.

4/2. Az Ügyfél elfogadja, hogy Terméket vételár (a továbbiakban: ”Vételár”) ellenében lehet megvásárolni. A Vételár magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót (ÁFA) már tartalmazza – ez alól kivételt képez, ahol egyértelműen fel van tüntetve, hogy +ÁFA, illetve az oldal esetleges hibás számításánál, ahol esetlegesen egy hiba miatt, vagy az oldal helytelen betöltése miatt nem számolta rá. A Termék Vételára megegyezik a Megrendelés időpontjában a Honlapon a Termék mellett található Vételárral. A Vételár magában foglalja a csomagolás költségét, ugyanakkor ez az ár még nem foglalja magában a kiszállítás költségét.

4/3. A Szállítási költséget a Vevőnek megrendelésenként kell megfizetnie amennyiben más kedvezmény ezt nem vonja le vagy csökkenti meg. 

4/4. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Rendszeres Kft. bármikor jogosult a Szállítási költség módosítására. A megváltoztatott Szállítási költség a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes. A Szállítási költség összege minden esetben megrendelésenként, a megrendelés összegzésekor kerül kiszámításra a rendszer által – súly, darabszám, méret és utánvét függvényében. Amennyiben valamilyen hiba által rossz szállítási költség kerül kikalkulálásra a rendszer által, a Rendszeres Kft. kifejezetten fenntartja a jogot a rendelés leadása utáni Szállítási díj módosítására. A megváltozott Szállítási költségről A Rendszeres Kft. a hibáról való tudomásszerzést követően / a módosításra okot adó körülmény felmerülését követően haladéktalanul értesíti a Vevőt. A Vevő az értesítést követően jogosult elállni a Szerződéstől. A jelen pontban szabályozott elállásra a jelen ÁSZF 6. fejezetében foglalt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a jelen pontban foglalt elállásra nem csak a jelen ÁSZF 6. fejezetében meghatározott Fogyasztó, hanem minden Vevő jogosult. Ha a Vevő a jelen pontban foglalt elállási szándékát a Rendszeres Kft.-nek a Szállítási költség megváltoztatásáról szóló értesítésének kézhezvétele után 5 (öt) munkanapon belül nem közli a Rendszeres Kft.-vel, a Felek úgy tekintik, hogy a Vevő nem kívánt élni a jelen pontban meghatározott elállási jogával.

4/5. Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Rendszeres Kft. bármikor jogosult a Vételár módosítására. A megváltoztatott Vételár a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes. A Rendszeres Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a Termék Vételárát a Honlapon feltüntetetthez képest a Megrendelés után megváltoztassa, amennyiben a Honlapon feltüntetett Vételár nyilvánvalóan hibás. A megváltozott Vételárról a Rendszeres Kft. a hibáról való tudomásszerzését követően / a módosításra okot adó körülmény felmerülését követően haladéktalanul értesíti a Vevőt. A Vevő az értesítést követően jogosult elállni a Szerződéstől. A jelen pontban szabályozott elállásra a jelen ÁSZF 6. fejezetében foglalt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a jelen pontban foglalt elállásra nem csak a jelen ÁSZF 6. fejezetében meghatározott Fogyasztó, hanem minden Vevő jogosult. Ha a Vevő a jelen pontban foglalt elállási szándékát a Rendszeres Kft.-nek a Vételár megváltoztatásáról szóló értesítésének kézhezvétele után 5 (öt) munkanapon belül nem közli a Rendszeres Kft.-vel, a Felek úgy tekintik, hogy a Vevő nem kívánt élni a jelen pontban meghatározott elállási jogával.

5. A Rendszeres Kft. kiszállítással kapcsolatos információ

5/1. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy választásától függően a következő szállítmányozási partnerekkel tudja a csomagjának kiszállítását kérni.

5/2. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a csomagjának kiszállításához elengedhetetlen adatokat át kell adnunk a kiszállítási partnereink részére. Az adatok titkosítva, automatikusan kerülnek át az egyes kiszállítási partnereink részére, rendelésenként csak a kiválasztott kiszállítási partner részére. Melyek a Név, Irányítószám, Cím, Telefonszám, E-mail cím, Rendelés sorszáma.

5/3. A kiszállítási partnereinket mindig a megadott cím után jeleníti meg a Webáruház, továbbiakban „Szállítási módok”.

6. A Webshop szállítási partnerei

6/1. Rendszeres Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1147 Budapest, Öv utca 133.135. A/7/1., a továbbiakban: ”Rendszeres Kft.”, szállítmányozási partner: „Rendszeres Kft.”, székhely: 1147 Budapest, Öv utca 133-135. A/7/1., a továbbiakban: ”Rendszeres Kft.”)

6/2. FOXPOST Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A., a továbbiakban: ”FOXPOST Zrt.”, szállítmányozási partner: „FOXPOST Zrt.”, székhely: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A., a továbbiakban: ”FOXPOST”)

6/3. Lázár Lajos egyéni vállalkozó. (székhely: 2769 Tápiószőlős, Bem József utca 7., a továbbiakban: ”Lázár Lajos ev.”, szállítmányozási partner: „Lázár Lajos ev.”, székhely: 2769 Tápiószőlős, Bem József utca 7., a továbbiakban: ”Lázár Lajos ev.”)

6/4. Lázár Bence egyéni vállalkozó. (székhely: 2769 Tápiószőlős, Bem József utca 7., a továbbiakban: ”Lázár Bence ev.”, szállítmányozási partner: „Lázár Bence ev.”, székhely: 2769 Tápiószőlős, Bem József utca 7., a továbbiakban: ”Lázár Bence ev.”)

6/5. Packeta Hungary Kft. (székhely: 1044 Budapest, Ezred u. 1-3 B2/11., a továbbiakban: ”Packeta Hungary Kft.”, szállítmányozási partner: „Packeta Hungary Kft.”, székhely: 1044 Budapest, Ezred u. 1-3 B2/11., a továbbiakban: ”Packeta Hungary Kft.”)

6/6. Lotte Kft. (székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112., a továbbiakban: ”Lotte Kft.”, szállítmányozási partner: „GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.”, székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., a továbbiakban: ”GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.”)

7. A szerződés teljesítése

7/1. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott típusú Termék minőségében és fő tulajdonságaiban (méret, szín) megegyezik a Honlapon az adott típusú Termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékkel, ugyanakkor a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Honlapon szereplő fénykép illusztráció, így a Termék színében, kisebb részleteiben a Honlapon szereplő fényképtől eltérhet. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékhez képest változtatást nem kérhet.

7/2. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az elérhető Szállítási módok az ÁSZF 6. pontjában részletezettek. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Honlapon szereplő, a szállítási időpont(ok)ról szóló információk csupán tájékoztató jellegűek, a Honlapon szereplő szállítási időtől való eltérés nem minősül a Rendszeres Kft. szerződésszegésének és az ebből eredő károkért a Rendszeres Kft. nem tartozik felelősséggel. 

7/3. Minden Szállítási móddal történő szállítás esetében a Vevőt a szállítás pontos idejéről, azaz arról a napról, amikor a megrendelt Terméket a Vevő által megadott Szállítási címre kiszállításra kerül, előzetesen, e-mailben/sms-ben értesítik a futárszolgálatok alkalmazottai. 

7/4. Sem a Rendszeres Kft. és sem a 6. pontban részletezett cégek és azok alkalmazottai nem tudnak felelősséget vállalni az esetleges telefonszám/e-mail cím elírásából így az értesítés elmaradásából következő/történő károkért. 

7/5. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék személyes átvételére a megadott csomagpontos szállítási címen vagy a megadott csomag automatában van lehetősége. Ha a Vevő a Terméket a Szállítási partnerek által küldött e-mailben az azok által meghatározott időpontokban nem veszi át az általa megjelölt Szállítási címen vagy automatában, a Szállítási partnerek a Terméket a Rendszeres Kft. részére visszaküldik.

7/6. A Vevő tudomásul veszi, hogy a sikertelen kézbesítési kísérlet(ek) után a futárszolgáltatok munkatársai a terméket visszajuttatják a Rendszeres Kft. részére. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Rendszeres Kft. a Termék a futárszolgálatok általi visszaküldéséből eredő többletköltségét a Vevővel szemben érvényesítheti. 

7/7. A Termék átvételekor a Vevő köteles a csomagolást és a Terméket tételesen ellenőrizni és a hibátlan teljesítést az átvételi elismervény átvételével nyugtázni. A Vevő tudomásul veszi, hogy ezt követően a Rendszeres Kft.-nek nem áll módjában a Vevő olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a Vevő a Terméknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie.

7/8. Ha a csomagolás és/vagy a Termék sérült vagy hibás, a Vevő köteles a futárszolgálat munkatársával a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni. Ezt követően a Rendszeres Kft.-nek nem áll módjában a Vevő olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a Vevő a Terméknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie.

7/9. A Vevő vagy a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratnak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja köteles a Terméket a jelen ÁSZF 5.2 pontjában foglalt határidőben átvenni. Ha a Termék átvétele a Vevőnek felróható okból hiúsul meg, a Vevő a Rendszeres Kft.-nak az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségeket köteles megtéríteni. Ha a Vevő a Terméket nem veszi át, a Rendszeres Kft. jogosult a Szerződéstől elállni és a részére megfizetett, a jelen ÁSZF 7/10. pontjában meghatározott Teljes árat megtartani vagy azt a Vevőtől követelni.

7/10. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vételárat, valamint a Szállítási költségét a választott Fizetési módnak megfelelően, a megrendeléskor a Honlapon bankkártyás fizetés útján vagy utánvétel esetén készpénzben vagy bankkártyás fizetés útján köteles teljesíteni. Bankkártyával történő fizetés esetén az alábbi bankkártyák használhatóak: Visa Classic, Mastercard, American Express Electron, Maestro. Banki átutalás útján történő fizetés esetében a Vevő teljesítésének időpontja az a nap, amely napon a Vételár a Rendszeres Kft. bankszámláján jóváírásra kerül. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Rendszeres Kft. a számlát a Vételárról, illetve a Szállítási költségről (a továbbiakban: ”Teljes ár”) állítja ki (a továbbiakban: ”Számla”). A Rendszeres Kft. a Számlát a Vevőnek a 4.1 pontban megadott adatai alapján állítja ki és e-mailen a Termék átvételétől számított 3 (három) munkanapon belül megküldve vagy a Termékkel együtt, a csomagolásba téve adja át a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Termék tulajdonjogát a Rendszeres Kft. a Teljes ár maradéktalan megfizetéséig fenntartja. A Termék tulajdonjoga a Teljes ár megfizetését követően száll át a Vevőre, a Termékkel kapcsolatos kárveszély a Termék Vevő általi átvételével száll át a Vevőre.

8. Online bankkártyás partnereink

8/1. Az online bankkártyás fizetések azaz a Vevő a vételárat a Stripe, Inc. (székhely: 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA) elektronikus fizetéseket lebonyolító rendszerén keresztül valósulnak meg, továbbiakban STRIPE. A STRIPE egy technológiai vállalat, amely gazdasági infrastruktúrát épít az internet számára. Segítségével minden méretű vállalkozás – az újonnan induló vállalkozásoktól az állami vállalatokig – fizetéseket fogadhatnak el, és online irányíthatják vállalkozásaikat. A STRIPE a PRINTERWEBSHOP azaz a Rendszeres Kft. egyik online bankkártya elfogadó partnere. A Stripe általános szerződési feltételei az alábbi oldalon olvashatóak: https://stripe.com/en-hu/privacy

8/2. Az online bankkártyás fizetések azaz a Vevő a vételárat a Paylike ApS szolgáltatásával tudja kifizetni online.

Adatvédelmi szabályzata a végfelhasználók számára (jelenleg csak angol nyelven érhető el):

Privacy policy for end-users

We at Paylike ApS (operating under the official name Lunar Payments ApS) hereafter referred to as ”‘we”, “us” are fully committed to protecting your privacy.

Paylike ApS (Lunar Payments ApS) is a part of the Lunar Group, which consists of Lunar Bank, Lunar Way and Lunar Block. Paylike ApS (Lunar Payments ApS) has the following contact information Lunar Payments, Hack Kampmanns Pl. 10, 8000 Aarhus, Danish Central Business Registration Number no.: 36 68 32 79

This privacy policy describes how and for what purposes we – as the data controller – process your personal data, when you initiate a payment on a webpage that uses Paylike as the payment provider.

All information about you is processed in accordance with the General Data Protection Regulation 2016/679 (hereafter referred to as ‘GDPR’) and supplementary national regulation.

Contact us

If you have any questions to this privacy policy or the way we process your personal data or wish to exercise your rights according to the GDPR then you can contact our data protection officer via mail: dpo@lunar.app

Purposes with processing personal data

We process personal data about you in order for you to conduct a card payment on a webpage that uses Paylike as an integrated payment provider.

Legal grounds for processing personal data

The processing is necessary for our legitimate interest in accordance with the GDPR article 6 (1), point (f). Our legitimate interest is to ensure that the payment is carried out correctly.

Recipients of personal data

We use data processors with whom we have entered data protection agreements. We disclose personal data to our data processors.

Transfers of personal data outside the EU/EEA

In certain situations Paylike does transfer personal data to data processors that use sub-processors located outside of the EU/EEA (third countries) in order for us to be able to provide the particular service to you. These transfers are regulated in the data protection agreements (and subprocessor data protection agreements) we have entered with our data processors. All transfers are based on EU-Commission’s Standard Contractual Clauses from 2021 supported by supplementary safety measures. You can find the clauses that Paylike uses by clicking here.

Storage of personal data

We store your personal data only as long as we need to pursue the above mentioned purposes.

Your rights as data subject

According to the GDPR you as data subject have some rights in relation to the processings that we conduct, which you – with specific exemptions – can exercise. If you wish to exercise your rights then you can write to our data protection officer (DPO) to dpo@lunar.app.

Right of access

You have the right to obtain information about whether or not personal data is being processed about you and, where that is the case, information about the types of personal data being processed, the purpose for processing the personal data and, where possible, the expected period the personal data will be stored.

Right to rectification

If any of the information we have about you somehow is incorrect, incomplete or irrelevant, you have the right to have it corrected.

Right to erasure

In certain situations you have the right to have your information deleted within us and thereby be forgotten. There are, however, some limitations to this right, e.g. when we need the information to comply with documentation requirements or to defend Paylike against legal claims.

Right to restriction of processing

In some situations, typically related to the fulfilment of other requests to exercise your rights, you have the right to restrict the processing of your personal data. That will, in nature, limit Paylike’s ability to process your personal data without your consent for other purposes than storage and the establishment, exercise or defence of legal claims.

Right to data portability

You have the right to receive the personal data, which you have provided to Paylike, in a structured, commonly used and machine-readable format and to have the personal data transmitted from Paylike to a new data controller.

Right to object

You have the right to object against certain processing activities, such as the processing performed in relation to direct marketing, including profiling.This right applies in case the processing is based on legitimate interests in accordance with the GDPR article 6 (1) (f).

Complaints

If you are unsatisfied with the way we process personal data about you, then you can file a complaint to the Danish Data Protection Agency. The Danish Data Protection Agency has the following contact information: + 45 33 19 32 00 and dt@datatilsynet.dk and the following address: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Denmark.

9. Elállási jog.

9/1. A Szerződés megkötésétől a Termék Vevő általi átvételéig a Rendszeres Kft. jogosult elállni, különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Szerződés tárgyát képező Termék nem áll rendelkezésére. Az előző mondatban foglalt esetben a Rendszeres Kft. jogosult, de nem köteles a Termék helyett a Termékkel megegyező tulajdonságú új Terméket a Vevő részére felajánlani. A Rendszeres Kft. az elállása során a Teljes árat a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek. A Rendszeres Kft. az elállást nem köteles megindokolni.

9/2. Ha a Vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül (a továbbiakban: ”Fogyasztó”), jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A jelen pontban foglaltak alapján nem minősül Fogyasztónak, így nem jogosult a Szerződéstől a jelen fejezet szerint elállni különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaság, egyesület, alapítvány. A Fogyasztó a Termék átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül jogosult elállni. A Fogyasztó az elállási jogával a Rendszeres Kft.-nek a Rendszeres Kft. postacímére ajánlott tértivevényes levélként elküldött, vagy a info@rendszeres.hu e-mail címre e-mail útján eljuttatott egyértelmű elállási nyilatkozatával (a továbbiakban: ”Elállási nyilatkozat”) élhet. A levél vagy e-mail formájában tett Elállási nyilatkozatot határidőben közöltnek kell tekinteni, ha azt a Fogyasztó a Termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül e-mailben elküldi / postára adja a Rendszeres Kft. részére.

9/3. Elállás esetén a Fogyasztó a Terméket köteles becsomagolni, ugyanakkor a Fogyasztó nem köteles a Terméket az eredeti csomagolásában vagy azzal együtt visszaküldeni. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Terméket saját költségén köteles a Rendszeres Kft. részére visszajuttatni. A Rendszeres Kft. a Teljes árat az Elállási nyilatkozat átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül fizeti vissza a Fogyasztónak. A Fogyasztó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Rendszeres Kft. jogosult addig visszatartani a Termék Vételárát, amíg a Fogyasztó a Terméket nem szolgáltatta vissza hitelt érdemlő módon.

9/4. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Termék méretének és tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett értékcsökkenést köteles megtéríteni a Rendszeres Kft.-nek. A Rendszeres Kft. megtagadhatja a Termék visszavételét, ha a Fogyasztó nem tudja a Terméket az átvételnek megfelelő állapotban visszaadni a Rendszeres Kft.-nek, így különösen, de nem kizárólagosan, ha a Termék címéjét eltávolította, ha a Terméken törés, szakadás, karcolás vagy egyéb megrongálódás található és a kár oka a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követően és/vagy a hiba Fogyasztónak vagy harmadik személynek felróhatóan keletkezett. A Rendszeres Kft. megtagadhatja a Termék átvételét, ha azt a Fogyasztó olyan módon küldi vissza a Rendszeres Kft.-nek, hogy az átvétellel a Rendszeres Kft.-nek költsége merülne fel. Ha a Fogyasztó a Megrendelés során a Teljes árat online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a Rendszeres Kft. a Teljes árat a Fogyasztónak a Megrendelés során használt bankszámlaszámára fizeti vissza. Ha a Fogyasztó a Megrendelés során a Teljes árat készpénzben egyenlítette ki, úgy a Teljes ár visszafizetése a Fogyasztó által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Teljes ár visszafizetésének a jelen pontban foglaltakon kívül más módját nem kérheti.

9/5. A Felek megállapodnak, hogy a jelen fejezetben foglalt elállási jog érvényesítésével egymásnak okozott esetleges károkért kártérítési és kártalanítási kötelezettséggel nem tartoznak. A Fogyasztót terheli annak a bizonyítása, hogy az Elállási nyilatkozatot a jelen fejezetben foglaltak szerint tette meg.

9/6. A jelen fejezetben meghatározott elállási jog nem érinti a Fogyasztó vagy a Vevő a jelen ÁSZF 7. pontjában foglalt esetleges elállási jogát.

10. Kellékszavatosság.

10/1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Rendszeres Kft.-t a Ptk. alapján a hibás teljesítésért kellékszavatossági és jogszavatossági kötelezettség terheli. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Termék a Vevő részére történő átadásának időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, tekintettel arra, hogy a Terméknek alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra történő használatra. A rendeltetés szerinti célra való alkalmasság feltételeit a Ptk. 6:123. §-a tartalmazza. A Ptk. vonatkozó szabályai alapján rögzítik, hogy a Termék hibájának fennállását minden esetében a Vevőnek/Fogyasztónak kell bizonyítania, a jelen ÁSZF 7.5 pontjában meghatározottak szerint. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Rendszeres Kft. a Termékekre nem vállal jótállást, a Termékekre a gyári jótállás vonatkozik. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jótállást elsődlegesen a gyártónál tudja érvényesíteni.

10/2. A Felek rögzítik, hogy a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követő 6, azaz hat hónapon belül a Fogyasztó által felfedezett hiba esetében a Felek vélelmezik, hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában megvolt (a továbbiakban: ”Hibás teljesítési vélelem”), kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A Rendszeres Kft. a Hibás teljesítési vélelem esetében jogosult bizonyítani, hogy a hiba oka a teljesítése után keletkezett. A Hibás teljesítési vélelem határidejének, azaz a Termék Fogyasztó általi átvételét követő 6 (hat) hónap letelte után a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Termék hibájának az oka a Rendszeres Kft. teljesítése előtt keletkezett. A Rendszeres Kft. az őt terhelő bizonyítási kötelezettség vonatkozásában jogosult kellő szakértelemmel rendelkező harmadik személytől (a továbbiakban: ”Szakértő”) szakvéleményt (a továbbiakban: ”Szakvélemény”) kérni. Ha a Fogyasztó nem fogadja el előzetesen a Szakértő Szakvéleményét, a Rendszeres Kft. köteles új Szakértőt ajánlani a Fogyasztónak. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a hibás teljesítést (így azt, hogy a hiba oka a Termék Vevő általi átvétele előtt keletkezett) maga köteles bizonyítani. A Fogyasztó köteles az általa észlelt hibát haladéktalanul, de legkésőbb a hiba észlelésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni a Rendszeres Kft.-val. A Fogyasztó által a hiba észrevételétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát határidőben közöltnek kell tekinteni. A késedelemből eredő kárért a Vevő felelős. A Fogyasztó a kellékszavatossági igényét a Termék kézhezvételétől számított 2 (kettő) évig érvényesítheti a Rendszeres Kft.-vel szemben. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a kellékszavatossági igényét a Termék kézhezvételét követő 1 (egy) évig érvényesítheti.

10/3. A kellékszavatossági jogánál fogva a Vevő jogosult kérni a Termék kijavítását vagy kicserélését. A Rendszeres Kft., a Vevő által választott, az előző mondatban feltüntetett kellékszavatossági igény helyett jogosult más módon orvosolni a hibás teljesítését, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Rendszeres Kft.-nek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet. A Rendszeres Kft. rögzíti, hogy tekintettel a Termékek jellegére, a Fogyasztó kellékszavatossági igényének jellemzően kicseréléssel tesz eleget. Ha a Fogyasztó a Termék kézhezvételét követő 3 (három) napon belül a Terméknek olyan hibája miatt kíván kicserélést kérni a Rendszeres Kft.-től, amely hiba a Termék rendeltetésszerű használatát akadályozza, a Rendszeres Kft. nem dönthet a Termék kijavításáról aránytalan többletköltségre hivatkozással. A kicserélést – a Termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. A Rendszeres Kft. törekszik arra, hogy a kicserélést 15 (tizenöt) napon belül elvégezze, ugyanakkor a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kicserélés ennél hosszabb ideig is eltarthat. A Terméknek kicserélést követően a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. A Rendszeres Kft. nem köteles a csereterméket a kicserélni kívánt Termék Rendszeres Kft.-hez történő beérkezése előtt a Vevőnek átadni.

10/4. A Vevő a Vételárnak a hibás teljesítéssel arányos leszállítását igényelheti a Rendszeres Kft.-től, a hibát a Rendszeres Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a Szerződéstől elállhat, ha a Rendszeres Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt a Vevő nem jogosult elállni. A Felek rögzítik, hogy jelentéktelen hibának minősül minden olyan hiba, amely a Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, így különösen az esztétikai hibák, kopások, apró sérülések.

10/5. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Rendszeres Kft.-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Rendszeres Kft. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

10/6. A Vevő a kellékszavatossági joga érvényesítése esetében köteles a Termék általa felfedezett hibájának megjelölésével a kellékszavatossági igényének érvényesítéséről e-mailben vagy postai úton tájékoztatni a Rendszeres Kft-t. A Termék jelen pontban foglalt visszaküldésének módjára a jelen ÁSZF 6.3 és 6.4 pontjaiban foglalt rendelkezések értelemszerűen irányadók. Ha a Rendszeres Kft. a kellékszavatossági igényt nem vitatja és annak eleget tesz, a Termék Vevőhöz történő visszajuttatásával és a kellékszavatossági igény teljesítésével kapcsolatos költségek a Rendszeres Kft.-t terhelik. A kellékszavatossági kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségek a Rendszeres Kft.-t terhelik.

11. Panaszkezelési eljárás.

11/1. Ha a Vevő az őt megillető kellékszavatossági igényét vagy a Fogyasztó az őt megillető kellékszavatossági igényét kívánja érvényesíteni a Rendszeres Kft.-vel szemben, a Vevő, illetve a Fogyasztó (a Vevő és a Fogyasztó a jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: ”Bejelentő”) a jelen fejezetben foglaltak szerint kötelesek eljárni.

11/2. A Bejelentő az általa érvényesíteni kívánt igényt a Rendszeres Kft.-nek elektronikus úton a info@rendszeres.hu e-mail címre írt e-maillel teheti meg.

11/3. A Rendszeres Kft. a Fogyasztó által tett nyilatkozatról jegyzőkönyvet (a továbbiakban: ”Jegyzőkönyv”) vesz fel. A Jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a Jegyzőkönyvben rögzített adatainak a vonatkozó 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztó és a Rendszeres Kft. közötti Szerződés keretében eladott Termék megnevezését, a Vételárát; a Szerződés Rendszeres Kft. általi teljesítésének időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; szavatossági igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Rendszeres Kft. a panaszt a panasz bejelentését követő 48 (negyvennyolc) órán belül vizsgálja ki és a vizsgálat eredményéről e-mailben értesíti a Vevőt. A 48 (negvennyolc) óra számításánál kizárólag a munkanapok számítódnak. A Jegyzőkönyvet a Rendszeres Kft. a Vevő panaszát rögzítő munkatársa írja alá.

11/4. Ha a Rendszeres Kft. a szavatossági kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a Rendszeres Kft. megadja. A Rendszeres Kft. a Jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja. A felvett Jegyzőkönyvet a Rendszeres Kft. három évig megőrzi.

12. Egyéb rendelkezések.

12/1. A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadók.

12/2. Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

12/3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadók.

12/4. Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást peren kívül, a Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Rendszeres Kft. székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.. A Rendszeres Kft. kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. A Fogyasztó ezen kívül jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni az alábbi linken keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

12/5. Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központ Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

12/6. Kelt.: Budapest, 2022. március 1. A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2023. március 01. napja.